ප්‍රාදේශීය සභා සිතියම

මාර්ග සිතියම

ආයුබෝවන්

ජී. ජයන්ත රෝහණ
සභාපති
සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව.
කේ.ඒ. චන්දන පද්මසිරි
ලේකම්
සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව.

පුවත්

මහා සභාව 2020.03.10 දින පෙ.ව. 10.00

නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව 2020.02.18 දින ප.ව. 2.00

කාර්මික සේවා කාරක සභාව 2020.02.24 දින පෙ.ව. 10.00

පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභාව 2020.02.25 දින ප.ව. 2.00

මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසිමේ කාරක සභාව 2020.02.28 දින ප.ව. 2.00

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවේ මුල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන් පිළිබඳව වඩාත් සතුටුදායක ලෙස 95.5 % සාර්ථක මුල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන්ට අනුගතව සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව සමස්ථ දිවයිනෙන්ම සියළු පළාත් පාලන ආයතන අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානයට.......

බාගතකිරීම්

අපගේ සේවාවන්

© 2017 සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Feb 18, 2020 @ 9:59 am. නිර්මාණය : ITRDI