මන්ත්‍රී මණ්ඩලය

නම තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
1 ජී. ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා ගරු සභාපති නො:- 523/8, එළමලවල, තුම්මෝදර 0717508013
2 එස්.ඩී. මංජුල ප්‍රදීප් කුමාර් මැතිතුමා ගරු උප සභාපති 251/1, අස්වැද්දුම පාර, පහළ පෝපේ, පාදුක්ක 0779104323
3 චන්දන ප්‍රේමනාත් මුදුන්කොටුව මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 233, පරණගම, කොස්ගම 0775532975
4 කේ.ඒ. විමල් ප්‍රසන්න මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 479/1, ඇස්වත්ත උතුර, පුවක්පිටිය 0718397717
5 එම්.ඒ. මේරි මාග්‍රට් මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 203, වනහගොඩ, හංවැල්ල 0362353104
6 එම්. ගයාන් දුමින්ද චන්ද්‍රසිරි මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 38/1, තුන්නාන, හංවැල්ල 0777659545
7 ලියනගේ චන්දන කුමාර මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 72/සී/1, සරණපාල මාවත, මාවතගම, පාදුක්ක 0776185535
8 ආර්.පි. යසරු දෙවන්මිණ රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 152/සී, ඉංලිරිය පාර, මීපේ හංදිය, පාදුක්ක 0777451677
9 ආර්.ඒ.ඩී. සෝමසිරි ජයන්ත රණවක මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 38. යටවතුර, කහවල, පාදුක්ක 0773600669
10 ඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වීරර්න මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 50/4, වග, ඉරිදාපොල, තුම්මෝදර 0714484387
11 කේ.එ්.ඩී. ෆිලීෂියා ඇනට් ඔල්ගා අතුකෝරළ මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 162/සී, පහල හංවැල්ල, හංවැල්ල 0713428165
12 එස්.ඒ. ප්‍රේමරත්න මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 573/1, වග-බටහිර, තුම්මෝදර 0712005215
13 සමන්ත උදය කුමාර ගමගේ මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 535/බී/1, පරණගම පාර, කොස්ගම 0773143538
14 බී. සනී හෙක්ටර් පිරිස් මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 159/ඒ, අලුත් අම්බලම, කොස්ගම 0718106251
15 ඩී. කෝකිල සම්පත් වර්ණසිරි මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 61, ස්වර්න ජයන්ති, රණවිරුගම, සාලාව 0712277055
16 එල්. නන්ද කුමාරසිංහ මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 129/2, නා ගහ පාර, අකරවිට 0757443294
17 ආර්. ඒ. උපුල් මනෝජ් රූපසිංහ මැතිතමා ගරු මන්ත්‍රී “ගිම්හාන” මාවල්ගම, වග 0717600876
18 ඩී. ප්‍රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 119/23, වේරගොල්ල, පුවක්පිටිය 0714460616
19 පී.කේ. අපුල් ජිනේන්ද්‍ර කුලතිලක මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 84, ඉලුක්ඕවිට, තුම්මෝදර 0728459580
20 සුසන්ත සිසිර කුමාර රූපසිංහ මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 123/1/සී, ජපමාල මාවත, වැලිකන්න, වග 0716711077
21 ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 1/3, දිද්දෙණිය උතුර, හංවැල්ල 0771197021
22 දනුෂ්කි ප්‍රභානි අල්මේදා මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 290/1, රත්නපුර පාර, හංවැල්ල 0716405202
23 ඒ. සුසුන්ත මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 306/ඒ, පහල හංවැල්ල, වලව්වත්ත 0776401524
24 එම්.ඩි. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 76/ඒ, පිටුම්පේ උතුර, පාදුක්ක 0719593445
25 එච්. වරුණ දිලීප් කුමාර මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 114, උග්ගල්ල, පාදුක්ක 0777618272
26 එච්.පී. උපුල් ප්‍රසන්න මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 403/05, වග – උතුර, තුම්මෝදර 0778147452
27 ඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සමරවීර මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 23/4,අරලිය මාවත, වේරගල, පාදුක්ක 0718146269
28 කේ. නිමල් යසසිරි කළුපහන මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 117,අමරසිංහ මාවත, අරුක්වත්ත, පාදුක්ක 0776025028
29 ගමගේ චන්ද්‍රසිරි මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 174, මීපේ හංදිය, ගලගෙදර, පාදුක්ක 0773152448
30 ඩී.ඩී. අයෝම මධු ප්‍රසාද් දේවගේ මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 69/154, පොල්වත්ත, පාදුක්ක 0776276213
31 ඩබ්. අසෝක වැලිකල මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී “සදමිණී” කහවල, පාදුක්ක 0776714137
32 පී. අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී අලුත්අම්බලම, පාදුක්ක 0712281182
33 එස්. චන්ද්‍රකුමාර් මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 421/ඩී, වගවත්ත, තුම්මෝදර 0727462703
34 ජී. කුමුදිණී ජයවර්ධන මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 71, බෝපේ, පාදුක්ක 0702234618
35 ශෂිණි ශ්‍රීමාලි හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 92, මාවතගම, පාදුක්ක 0717703254
36 ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්‍රානි සෙනෙහෙලතා පද්මසිලි මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 19/1, මුරුතගම. අකරවිට 0775127452
37 එම්.ඩී. මාලනී චන්ද්‍රලතා මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 174/බී, ගිරාඉඹුල, හංවැල්ල 0723586182
38 ආර්.ඒ.ඩී. සාගරිකා කුමාරි රූපසිංහ ගුණවර්ධන මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 247/12/7, බොරළුගොඩ, කොස්ගම 0718891094
39 ඥාණ ප්‍රකාසම් ෆ්‍රැන්සිස් මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 18/14, එල්ස්ටන් වත්ත, උඩ කොටස, පුවක්පිටිය 0773797996
40 සමන් චන්දන සූරියආරච්චි මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 55 ඩී, පහල කොස්ගම, කොස්ගම 0718178268
41 එච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 161/බී, පහල කොස්ගම, කොස්ගම 0776880676
42 එන්.පී.කේ. සමන්ති චන්ද්‍රිකා දමයන්ති මැතිතුමිය ගරු මන්ත්‍රී 06, හල්ලේ වත්ත, තුම්මෝදර 0773923255
43 පී. ඒ. ප්‍රදීප් කුමාර මැතිතුමා ගරු මන්ත්‍රී 94/3, පහත්ගම, හංවැල්ල 0776073118

සභා නිලධාරීන් :

ප්‍රධාන කාර්යාලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
කේ.ඒ. චන්දන පද්මසිරි ලේකම් 0363795478
කේ.ඩී. සන්ධ්‍යා මාලනී මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 0363795499
ජයන්තා ජල්තොටගේ මිය වැඩ අධිකාරි 0363795498

හංවැල්ල උප කාර්යාලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
එම්. සුමනා ජයසූරිය මිය කාර්ය භාර නිලධාරි  0363795488
 එච්.යු. නිශාන්ති මිය තාක්ෂණ නිලධාරි 0363795479
එම්.පී.එන්. විමලසිරි මයා ආදායම් පරික්ෂක 0363795487

කොස්ගම උප කාර්යාලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
අයි.ඩී. රේනුකා ඉද්දමල්ගොඩ මිය කාර්ය භාර නිලධාරි 0362255073
එන්.පී. දිවිගල්පිටිය මිය තාක්ෂණ නිලධාරි 0363795480
සුදත් ප්‍රියන්ත මයා ආදායම් පරික්ෂක 0362255073

පාදුක්ක උප කාර්යාලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඩී.සී.ජේ. අමරසිංහ මිය කාර්ය භාර නිලධාරි 0112859106
එන්.ඩී. හෙට්ටිආරච්චි මිය තාක්ෂණ නිලධාරි 0363795485
වී.පී.සී.ඒ.කේ. පෙරේරා මයා ආදායම් පරික්ෂක 0112859106

කහහේන උප කාර්යාලය

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ජී. චමරි පද්මලතා මිය කාර්ය භාර නිලධාරි 0362252650
ආර්.සී.ජේ. රන්නෙත්ති මයා ආදායම් පරික්ෂක 0362252650

බල ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතන :

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය –  සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , සීතාවක 0362255043
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය – පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම්,  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය , පාදුක්ක 0112858198

පොලිස් ස්ථාන

ආයතනය ලිපිනය දුරකථන අංකය
පොලිස් ස්ථානය – අවිස්සාවේල්ල ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, අවිස්සාවේල්ල 0362222380
පොලිස් ස්ථානය – කොස්ගම ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, කොස්ගම 0362255022
පොලිස් ස්ථානය – හංවැල්ල ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, හංවැල්ල 0362255222
පොලිස් ස්ථානය – පාදුක්ක ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, පාදුක්ක 0112859027

රෝහල්

ආයතනය දුරකථන අංකය
මූලික රෝහල – අවිස්සාවේල්ල  0362222261
රජයේ රෝහල – සාලාව 0362255061
රජයේ රෝහල – පාදුක්ක 0112859095

පාසල්

ආයතනය දුරකථන අංකය
බප/හෝ රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලය – හංවැල්ල
බප/හෝ මායාදුන්න මහා විද්‍යාලය – හංවැල්ල
රෝමානුකතෝලිත මහා විද්‍යාලය – පහත්ගම
ශාන්ත ජෝන් බොස්කෝ මහා විද්‍යාලය – කළුඅග්ගල
බප/හෝ සිරිපියරතන මහ විද්‍යාලය – පාදුක්ක

වෙනත් ආයතන :

පන්සල්

පුද්ගලික ආයතන