කාර්ය මණ්ඩලය

නම කේ.ඒ. චන්දන පද්මසිරි මහතා
තනතුර ලේකම්
දුරකථන අංකය 0718362781
නම කේ.ඩී. සන්ධ්‍යා මාලනී මිය
තනතුර ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
දුරකථන අංකය 0718117638
නම ජයන්තා ජල්තොටගේ මිය
තනතුර වැඩ අධිකාරි
දුරකථන අංකය 0718019606
නම අයි.ඩී. රේණුකා ඉද්දමල්ගාඩ මිය
තනතුර කාර්ය භාර නිලධාරි උප කාර්යාලය කොස්ගම
දුරකථන අංකය 0362255073
නම ඩබ්.එම්.සී. රණසීලි මිය
තනතුර කාර්ය භාර නිලධාරි උප කාර්යාලය හංවැල්ල
දුරකථන අංකය 0363795488
නම ඩී.සී.ජේ. අමරසිංහ මිය
තනතුර කාර්ය භාර නිලධාරි උප කාර්යාලය පාදුක්ක
දුරකථන අංකය 0112859106
නම ජී. චමරි පද්මලතා මිය
තනතුර කාර්ය භාර නිලධාරි උප කාර්යාලය – කහහේන
දුරකථන අංකය 0362252650

තනතුර අනුමත දැනට සිටින (ස්ථීර) ආදේශක තාවකාලික පුරප්පාඩු අතිරික්ත රා.ප.ච.ලේ

25/2014

ලේකම් 1 1
ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී  4  4  3
සංවර්ධන නිලධාරී  7  6  –  –  1  –
පුස්තකාලයාධිපති  4  1  –  –  3
තාක්ෂණ නිලධාරී සිවිල්  4  4  –  –  –  –
කළමනාකරණ සහකාර  24  25  –  –  –  1
ආදායම් පරීක්ෂක 4  3  –  –  1  –
පෙර පාසල් ගුරු  6  5  –  –  –  – 1
වෙළඳසැල් පරිපාලක  1  1  –  –  –  –
වැඩ/ක්ෂේත්‍ර පරිපාලක  5 5  –  –  –  –
සෞඛ්‍ය පරිපාලක  2  2  –  –  –  –
රියදුරු  11  7  1  –  1  –
මොටර් ග්‍රේඩර් ක්‍රියාකරු 1 1
ආයුර්වේද ඖෂධ සංයෝජක  4  4  –  –  –  –
ආදාහනාගාර  ක්‍රියාකරු  1  1  –  –  –  –
විදුලි කාර්මික  2  2  –  –  –  –
පුස්තකාල සහායක  4  4  –  –  –  –
කාර්යාල කාර්ය සහායක  8  8  –  –  –  –
මුරකරු  6  6  –  –  –  – 1
නගරශාලා භාරකරු  1  1  –  –  –  –
ආදාහනාගාර ක්‍රියාකරු සහායක  1  1  –  –  –  –
වැඩ/ක්ෂේත්‍ර කම්කරු  50  41  18  – 9  – 27
සෞඛ්‍ය කම්කරු  35  33 7 23 2 7
එකතුව 186 166 29 23 17 1 36