ගැලරිය

2023

2023  සේවකාභිමානි – සේවක ඇගයීම් උළෙල

2023 ලෝක ළමා දින සැමරුම

දුරුතු පොහොය පෙර පොහොය ධර්මදේශනා වැඩ සටහන

2022

නවම් පොහොය පෙර පොහොය ධර්මදේශනා වැඩ සටහන

අයවැයෙන් වැඩ ලක්ෂයක් සමාරම්භක උත්සවය කහහේන කොට්ඨාශයේ 2022.02.03 දින කහහේන සති පොළ භූමියේදී පවත්වන  ලදී.

දුරුතු පොහොය  පෙර පොහොය ධර්මදේශනා  වැඩසටහන

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ  2022  නව වසරේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරිම.

2021

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව සෑම ඉරු දිනකම පවත්වනු ලබන ශ්රමදානමය වැඩසටහන් මාලාවේ අකරවිට මිණි මුතු උයන වෙන්දේසි වත්ත මාර්ගය එළි පෙහෙලි කිරීමේ අවස්ථාවට.සහභාගී වීම.

එක් ගමකට එක් නිවසක් වැඩසටහන යටතේ බොල්ලතාව,අකරවිට හා ගිරා ඉඹුල යන ග්රාමනිළධාරී වසම් සදහා ඉදි කරනු ලබන නව නිවාස වලට මුල් ගල් තැබීමේ අවස්ථාවට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා සහභාගී වීම.

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව සෑම ඉරු දිනකම පවත්වනු ලබන ශ්රමදානමය වැඩසටහන් මාලාවේ නිරිපොළ ගල්කැට කන්ද මාර්ගය එළි පෙහෙලි කිරීම.එම අවස්ථාව නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා 2021/11/07 වන දින ගරු සභාපතිතුමා එක් විය.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් වසා දැමුණු පාසල් යළි ඇරඹීමට පෙර පාසල් පිරිසිදු කීරීම් හා පාසල් තුළ අඩු පාඩු සොයා බැලීමට සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා සහභාගී වීම.

ඔක්තෝම්බර් 1 වෙනිදා ලෝක වැඩිහිටි දිනය වෙනුවෙන් වැඩිහිටියන් ඇගයීම.

උග්ගල්ල බෝධිරුක්ඛාරාම මාර්ගයේ ජල නල එලීමේ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම 2021.09.15 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව වේරගොල්ල වත්ත මර්ගය සහ ගල්කන්ද මාර්ගයේ කාපට් ඇතිරීම 2021/09/14 වන දින ආරම්භ කෙරිනි.

උග්ගල්ල කොස්ගහහේන මාර්ගයේ ජනතාව හට ජල පහසුකම් ලබා දීම සීතාවක ප්රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්රී වරුණ දිලිප් මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි උග්ගල්ල කොස්ගහහේන මාර්ගයේ ජල නල එලීමේ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම 2021.09.14 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ පූර්ණ මැදිහත්වීම මත එළමලවල කටුගහලන්ද මාර්ගයේ ජල නල එලීමේ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම 2021.07.12 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීම මත ජයවීරගොඩ ප්රධාන මාර්ගය කාපට් වූ වගයි.

වේරගොල්ල උලුමඩම ගම්මානයේ ජල පහසුකම් ලබා දීම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන්.

කණම්පැල්ල බටහිර ග්රාමනිළධාරී වසමේ නව නිවස සදහා මුල් ගල් තැබීම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් 2021/10/07 වන දින සිදු කෙරිනි

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී සමන්ත ගමගේ මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන්,සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තාවල්ගොඩ ග්‍රාමනිළධාරී වසමේ නව නිවසට මුල් ගල් තැබීම.

එක් ගමකට එක් නිවසක් වැඩසටහන යටතේ ඉහළ කොස්ගම උතුර ග්‍රාමනිළධාරී වසමේ නව නිවස සදහා මුල් ගල තැබීම සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී සමන්ත ගමගේ මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා ඇතුළු රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2021/09/23 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ තවත් ප්රජා සත්කාරයක්.

එක් ගමකට එක් නිවසක් වැඩසටහන යටතේ බ්රැන්ඩිගම්පල ග්රාමනිළධාරී වසමේ නව නිවස සදහා පළමු මුදල් චෙක් පත ලබා දීම සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2021/09/17 වන දින සිදු කෙරිනි.
අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්යයේ දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයට අනුව ග්රාමීය මාර්ග 100000km ක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනට සමඟාමීව අධ්යාපන අමාත්ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ සහයෝගයෙන් සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව නෙළුවත්තුඩුව කටුකලාවිල ප්රධාන මාර්ගයේ කාපට් ඇතිරීම 2021/09/07 වන දින ආරම්භ කෙරිනි.
සීතාවක ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයේ ජයවීරගොඩ,වලවුවත්ත,පහළ හංවැල්ල යන ග්රාමනිළධාරී වසම් තුළ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි සයිනො ෆාම් කොව්ඩ් 19 එන්නත ලබා දීම 2021.07.17 වන දින සිදු කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය සඳහා සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා සහභාගී වීම.

“සෙනෙහසේ නවාතැන“ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනික වැඩ සටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා Online පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයේ ආරම්භ කිරිම.

කහහේන උඩරට නර්තන පහුණු පාඨමාලාව ආරම්භ කිරිම2021.04.25

සුරකිමු ගංඟා වැඩසටහනට සමඟාමීව සීතාවක ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ඉදි කළ සීතාවක කැළණිනදී උද්යානය  2021.03.22 ජනතා අයිතියට පත් කෙරිනි.

වැලිකන්න ප්‍රජා මණ්ඩලයට පැල බෙදා දීමේ වැඩසටහන

දිද්දේණිය ගොපල්ල මුල්ල මාර්ගයේ ජල පහසුකම් ලබා දීම නිරීක්ෂණය කිරිම.

වාරි සෞභාග්‍යා වැඩසටහන

2020

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ 2021 සඳහා වූ අය වැය ප්‍රකාශනය සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා විසින් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව පැල්පොල එළමලවල හා පින්නවල ජනතාවගේ සහිනයක්ව පැවති පැල්පොල පින්නවල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාපට් ඇතිරීම

වසර තිහකට අධික කාලසීමාවක් දිගන ප්‍රදේශයෙහි රජයේ ඉඩම් හි පදිංචිව සිටි ජනතාවට ඉඩම් හිම්කම් බලපත්‍ර ලබාදිමේ පළමු අදියර ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමන්, රවින්ද්‍ර ජයසිංහ මැතිතුමන්ගේ සහ ප්‍රදේශිය ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිතාවක ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේදී අද දින පැවත්විය

CRB Bank නවතම ශාඛාව සාලාව නගරයේ ගරු සභාපතිතුමන්ගේ සහ රවින්ද්‍ර ජයසිංහ මැතිතුමන් කෝකිල සම්පත් මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින ගනුදෙනුකාර ජනතාව වෙනුවෙන් සුභ මොහොතින් විවෘත වු අවස්ථාව…

සපිරි ගමක් ව්‍යාපෘතිය යටත් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව සංවර්ධනය වන බ්‍රැණ්ඩිගම්පල සීලානන්ද මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය හා බාලගේ වත්ත පළමු අතුරු මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු සොයා බැලීම 2020.11.25 වන දින සිදු කෙරිනි.

2020.06 මස ඇති වූ මහා වර්ෂාව නිසාවෙන් විනාශයට පත් වූ නිරිපොල පාලම 2020.11.21 නව දින නිල වශයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ආයුර්වේද බෙහෙත් වට්ටෝරු ඇතුළත් කට්ටලයක් වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් සැඳෑසෙවන වැඩිහිටි නිවාසයේදී සහ හංවැල්ල කොට්ඨාශයේ දී ලබා දීම ගරු සභාපතිතුමාගේ කහහේන කොට්ඨාශයේ හා කොස්ගම කොට්ඨාශයේ ගරු මන්ත්‍රී සමන්ත ගමගේ මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි 2020.11.16/17 සිදු කෙරිනි.

සපිරි ගමක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධනය වන වැලිකන්න කොට්ඨාශයේ ඇල්ල කන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැති බැම්ම සහ ළහිරුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා විසින් 2020.11.13 වන දින නිරීක්ෂණය කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන ශ්‍රමදානමය වැඩසටහන් මාලවේ හැත්තෑ හත් වන ශ්‍රමදානය ලෙස, සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී විමල් ප්‍රසන්න මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇස්වත්ත මිරිස්වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය එළි පෙහෙලි කිරීම 2020.10.25 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන ශ්‍රමදානමය වැඩසටහන් මාලවේ හැත්තෑ හය වන ශ්‍රමදානය ලෙස, සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී චන්දන මුදුන්කොටුව මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි කඩුගොඩ පොදු සුසාන භූමිය එළි පෙහෙලි කිරීම 2020.10.18 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන ශ්‍රමදානමය වැඩසටහන් මාලවේ හැත්තෑ පස්වන ශ්‍රමදානය ලෙස, සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී උපුල් මනෝජ් මැතිතුමාගේ හා ගම්වාසීන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි සුදුවැල්ල ගල්දොල මාර්ගය එළි පෙහෙලි කිරීම 2020.10.11 වන දින සිදු කෙරිනි.

මලගල සියඹලාගස්යට මාවතේ ජනතාව හට පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී අශෝක වැලිකල මැතිතුමා,හිටපු මන්ත්‍රී කීර්ති කරුණාරත්න මැතිතුමා හා ලක්මින සහෝදරයාගේ ඉල්ලීම පරිදි සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ දායකත්වය මත 2020.10.08 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන ශ්‍රමදානමය වැඩසටහන් මාලවේ හැත්තෑ හතරවන ශ්‍රමදානය ලෙස, සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී එල්.නන්දකුමාර මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි බොල්ලතාව පොදු සුසාන එළි පෙහෙලි කිරීම 2020.10.04 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ පූර්ණ මැදිහත්වීම හා මඟපෙන්වීම යටතේ ලක්ෂ 17 කට අධික මුදලක් යොදවා නවීකරණය කරන ලද පිටුම්පේ ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පැවරීම ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් 2020.10.03 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ 2019 ප්‍රාදේශීය සභා අය වැය ප්‍රකාශනයේ සඳහන් දිනවමු ජීවිතය වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී විමල් ප්‍රසන්න මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ඇස්වත්ත ආනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ 2020.10.03 වන දින පැවැත්විය

2020.10.01 වන දිනට යෙදුනු ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පෙර පාසල් තුළ දරු දැරියන් හට පැල වර්ග බෙදා දීම හා පෙර පාසල් භූමිය තුළ පැල රෝපණය කිරීම 2020.10.02 වන දින සිදු කෙරිනි.

උතුරු අරුක්වත්ත සහ ගනේගොඩ මාර්ගය යාකරන නව පාලම පාලාත්සභා සහ පාලාත් පාලන රජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මැතිතුමන් සහ සිතාවක ප්‍රදේශිය සහාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
සි ප්‍ර සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙ ද සහභාගිත්වයෙන් විවෘත වු අවස්ථාව…..

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන පෙර පෝදා ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන් මාලාවේ වප් පොහොය ධර්මදේශනාමය වඩසටහන අවිස්සාවේල්ල ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පිරිවෙනෙහි ආචාර්ය ශාස්ත්‍රපති සියඹලාවල නන්දවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.09.30 වන දින පැවැත්විය.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ 2019 ප්‍රාදේශීය සභා අය වැය ප්‍රකාශනයේ සඳහන් දිනවමු ජීවිතය වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී කෝකිල සම්පත් මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ශාලාව අත්කම් නිවාස පරිශ්‍රයේදී 2020.09.27 වන දින පැවැත්විය

මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන ශ්‍රමදානමය වැඩසටහන් මාලවේ හැත්තෑ තුන්වන ශ්‍රමදානය ලෙස, සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී චන්දන කළුපහන මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි අරුක්වත්ත ග්‍රීන් ටෙරන්ස් මාර්ගය එළි පෙහෙලි කිරීම 2020.09.27 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ 2019 ප්‍රාදේශීය සභා අය වැය ප්‍රකාශනයේ සඳහන් දිනවමු ජීවිතය වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී එල්.නන්දකුමාරසිංහ මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි සීතාවක ශිල්ප යොවුන් යාත්‍රා පරිශ්‍රයේදී 2020.09.26 වන දින පැවැත්විය

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන ශ්‍රමදානමය වැඩසටහන් මාලවේ හැත්තෑ දෙවන ශ්‍රමදානය ලෙස, සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ගරු මන්ත්‍රී අශෝක වැලිකල මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි උඩුමුල්ල කොට්ටවත්ත මාර්ගය එළි පෙහෙලි කිරීම 2020.09.20 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ 2019 ප්‍රාදේශීය සභා අය වැය ප්‍රකාශනයේ සඳහන් දිනවමු ජීවිතය වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලාවක් කහහේන ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී 2020.09.19 වන දින පැවැත්විය.

ගරු සභාපතිතුමන්ගේ පුර්ණ මැදිහත් විමෙන් හංවැල්ල හරස්පාර ජිවත්වෙන ජනතාවට වැසි දිනට පිඩාවක්ව පැවති හාලි ඇල මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ කර්තව්‍යය නිරික්ෂණය කල අවස්ථාව…

හිඟුරල ටෙරන්ස් පෙරේරා මාවතේ ජනතාව හට පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී සනී හෙක්ටර් පීරිස් මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ දායකත්වය මත 2020.09.11 වන දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ පූර්ණ මැදිහත් වීම මත කහහේන කනත්ත මාර්ගයේ ජල නල එලීම 2020.08.14 දින සිදු කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව කොරෝනා වෛරසය හමුවේ ෆාමසි බෙහෙත් ලබා ගත නොහැකිව පීඩා විඳින ජනතාව හට එම බෙහෙත් නිවසටම ලබා දීමේ වැඩ සටහන 2020.04.07 වන දින සිට ආරම්භ කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව රට තුළ පවත්නා ඇඳිරිනීතිමය තත්ත්වය හේතුවෙන් ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව  සීතාවක බල ප්‍රදේශයේ සියළුම ගොව් ජනතාව වගා කරනු ලැබූ එළවළු වර්ග මිලටගෙන එම මුදලටම ජනතාව අතර බෙදා දීමේ වැඩසටහන.

කො‍‍රෝනා වෛරසය හමුවේ ඉන් ආරක්ෂා වීම සඳහා සභා අරමුදල් මඟින් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා විසින් පාදුක්ක හා ශාලාව යන රජයේ රෝහල් වෙත ඕවරෝල්,සර්ජිකල් කැප්,සර්වියට් පේපර් යන අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරීම 2020.04.02 දින සිදු කෙරිනි.

රට පුරා පැතිරීයන කොරෝනා වෛරසය හමුවේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සිතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගරු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී 2020.03.23 දින පැවැත්විය.

ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ ඇති රාජ්‍ය ආයතන හා පොදු ස්ථාන විෂබීජ හරණය කිරිමේ කටයුතු සිදු කිරිම.

2020.03.22 දින සිදු කෙරිනි.

කොරෝනා වෛරසය වැලැක්වීම සඳහා බල ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම

කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරිම.

කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ සාකච්ඡාව.

2020.03.13

2019

ළහිරුගම ප්‍රධාන මර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.21

පින්නවල පොදු සුසානභුමිය  සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.29

අරුක්වත්ත ජයසුන්දර මාවත සුද්ධ පවිතු කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.14

හංවැල්ල මාතෘ සායනය ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා පෝෂණ මළු බෙදා දීමේ වැඩසටහන

2019.07.09

සාලාව දාතුරුගොඩ මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.07

වේරගොල්ල වෘත්තීය පුහුණු වැඩ සටහන ආරම්භ කිරිම.

2019.06.30

බොපේ වෛද්‍ය සායන වැඩසටහන

2019.06.29

එළමලවල පැල්පොල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.06.23

පොසොන් පොහෝදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2019.06.14

කහහේන වෘත්තීය පුහුණු වැඩ සටහන සමාරම්භක උත්සවය

2019.06.09

අංගමුව පොදු සුසානභුමියේ හා ක්‍රිඩාංගනයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.06.02

හංවැල්ල ජයවීරගොඩ මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.05.26

වෙසක්  පොහෝදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2019.05.21

වෙසක් පොහොය නිමිති කොට භික්ෂුන් වහන්සේලා 35 නමක් වෙනුවෙන්  පවත් වන ලද සාංඝීක දානමය පිංකම

2019.05.17

ඇල්ලකන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.05.05

කඩුගොඩ පොල්හේන මාර්ගයේ  ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.04.28

බක් පොහෝ දින පෙර පොහාය ධර්මදේශනා වැඩසටහන

2019.04.18

පරණගම සුසානභුමියේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.03.24

පහළ මාඹුල පොල්හේන මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.03.18

මැදින් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනා වැඩ සටහන

2019.03.16

පහත්ගම ගල්මුල්ල මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

තිපිටකාභිවන්දන සතිය නිමිතිකොට ගෙන පවත්වන ලද දානමය පිංකම

2019.03.16

පුවක්පිටිය මීපිල්ලෑව මාර්ග‍යේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.03.10

වැලිකන්න වැලිපිල්ලෑව මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

කාන්තා දින සැමරුම් උත්සවය

2019.03.08

බස්නාහිර පළාත් පුස්තකාල කාර්ය සාධන තරඟය

2019.02.21

නවම් පෙහෝ දින දර්ම දේශනාමය පිංකම

2019.02.18

සාලාව රණවිරුගම මාර්ගය සුද්ධ කිරිමේ ඉරිදා දින ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.02.11

කොස්ගම සුමේධ විද්‍යාල නව ප්‍රවේශ මාර්ගය සිසු අයිතියට පත් කිරිම

2019.02.05

කහවල නා කදුර මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.02.03

ජයවීරගොඩ නා සෙවන මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.02.03

සුමේධ විද්‍යාල මාවත සංවර්ධන කටයුතු නිරික්ෂණය කිරිම

2019.02.02

අරුක්වත්ත වැසියන්ට ජල පහසුකම් ලබා දීම

2019.02.02

සීතාවක ප්‍රතිභා ගී සරණිය – 2019

2019.01.31

ගලගෙදර කොටුගොඩැල්ල මාර්ගය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.01.27

අංගමුව සෝමානන්ද මාවතේ බෝක්කුව ඉදි කිරිම

2019.01.27

මාවල්ගම කන්දෙවත්ත මාර්ගය සුද්ධ කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.01.24

එළමලවල ලයිට් පාර සංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරිම

2019.01.19

දුරුතු පොහෝ දින ධර්මදේශනාමය පිංකම

2019.01.18

පෙර පාසල් දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන

2019.01.08

2019 වර්ෂය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරිම

2018

වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහනේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදාන උත්සවය

2018.12.29

වේරගල අරලිය මාවතේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.12.30

උග්ගල්ල ෆවුසි මාවත ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන

2018.12.23

බොල්ලතාව ගෝනබරුව ලන්ද මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.12.16

කහහේන කඩුගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු අධීක්ධණය කිරිම

2018.12.15

ලෙනවර පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.12.14

දඹෝර වෙනිවැල්ගොඩැල්ල මාර්ගයේ නව පාලමේ වැඩ අධීක්ෂණය කිරිම

2018.12.09

දඹෝර මහජන පුස්තකාලය ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

2018.12.09

අරුක්වත්ත ගජ මාවත මාර්ග පිලිසකර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන

2018.12.09

ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල් දරුදැරියන්ගේ විසිර යාමේ උත්සවය

2018.11.06

කහටපිටිය සේවා පියස ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

ඇල්ල උඩ ඇල්ල සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.11.20

වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන කහහේන උප කාර්යාලයේදී

2018.11.04

ඇස්වත්ත නැගනෙහිර කන්ද මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.11.02

බෝනොවන රෝග හදුනා ගැනීමේ බටහිර වෛද්‍ය සායන වැඩ සටහන

2018.11.01

වප් පොහෝ දින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2018.10.23

වග පල්ලේවාසල මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.10.21

ළමා දින උත්සවය සැමරීම නෙළුවත්තුඩුව ක්‍රිඩාංගනය

2018.10.01

මාවතගම සරණපාල මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.09.30

කඩුගොඩ කහහේන මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.09.23

බිනර පොහෝදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2018.09.21

දිද්දෙණිය කම්මල්පිටිය මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.09.16

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් 2016 වර්ෂයට අදාල රාජ්‍ය ආයතන මුල්‍ය කාර්ය සාධනය මාර්ග ගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඇගයීම තුළින් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව ලබා ගත් අති විශිෂ්ඨ ඇගයීම ‌වෙනුවෙන් පිරිනමන ලදී.

බස්නාහිර පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍ය  ඉසුර ‌දේවප්‍රිය මැතිතුමා‌‌ සුරතින් පිදුම් ලද අවස්ථාව

පුවක්පිටිය ‌‌‌වේරගොල්ල පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරිම

2018.09.16

පිටුුුුම්පේ අන්නාසිගලහේන පාර හා ‌සෝමානන්ද මාවතෙහි ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.09.09

බැරේගල  ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.09.02

දිගන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

2018.08.31

පින්නවල අක්කර 18 මාර්ගය සංවර්ධනය නිරීක්ෂෂණය කිරිම.

2018.08.24

කොස්ගම අළුබොදල මාර්ගයේ ඉරිදා දින ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.08.19

කහහේන පන්ස‌ෙලේ පැවති දානමය පිංකම

2018.08.18

කතරගම කිරිවෙහෙර පුජාව

2018.08.18

බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත පැමිණීම.

2018.07.31

බොල්ලතාව  වඩු  මඩුව පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

තුම්මෝදර ශ්‍රි සුමන පිරිවෙන පිවිසුම් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

බෝපේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන 2018.08.12

බොරළුවතැන්න ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

නෙළුවත්තුඩුව කටුකලාවිය මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන

2018.08.05

ඇසල පොහෝ දින ධර්මදේශනය

කඩුගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරිම.

එළමලවල ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ පවත්වන ලද ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන 2018.07.14

පොසොන් පෙහොය නිමිති කරගෙන  කොස්ගම සර්වොදය ළමා නිවාසයේ දැරියන් හට කේ.එෆ්.සී දානයමය පිං කම සිදු කිරිම.

2018.07.05

පොසොන් පොහො දින ධර්ම දේශනය 2018.06.26

කොස්ගම සති පොළ භුමිය පිරිසිදු කිරිමේ වැඩසටහන

කොස්ගම පොල භුමියේදී පැවැත්වු සාකච්ඡාව 2018.07.04

2018 බස්නාහිර පළාත් පළාත් පාලන ක්‍රිඩා තරඟ අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානය

ජගත් පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් රුක් රෝපණ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.

කහහේන කසල පොල පැවැත්වීම

වෙසක් දින ධර්මදේශනා වැඩ සටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපති ලෙස ජී. ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ  සම්ප්‍රාප්ති උළෙල

2018 ට පෙර අවස්ථා

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කරණය කිරිම

පළාත් පාලන අායතන කළමනාකරණ තරඟ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය  – 2017

මිහිසරු  සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය – 2017

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය නව ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

සීතාවක ප්‍රතිභා ගී සරණිය

කහහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීම සාහිත්‍ය තරඟ ජයග්‍රණය කල දරුවන්ට ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරිම

සුසානභුමි සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ වැඩසහන

පොර පාසල් දරුවන්ගේ වර්ෂ අවසාන විසිර යාමේ උත්සවය

පළාත් පාලන අායතන කළමනාකරණ තරඟ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය – 2016

පළාත් පාලන අායතන කළමනාකරණ තරඟ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය – 2015

පාදුක්ක සතිපොල නවීකරණය කිරිමේ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක අවසථාව

ඉලුක්ඕවිට උද්භිත උද්‍යානයේ සංවර්ධන කටයුතු නීර්කෂණය කරමින්

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ සුන්දර මෙන්ම ‍එතිහාසික ස්ථාන

තුම්මෝදර හා ලබුගම වත්ත යාකෙරෙන සංගිලි පාලම නවීකරණය කිරිම

කොස්ගම ඩී.ඒ. රජජපක්ෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය ජනතා අයිතියට පත් කිරිම.

සමාජ සත්කාර ජංගම සේවා වැඩසටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව සමාජ සහන පදනම හා එක්ව සංවිධානය කළ වෛද්‍ය සායන මාලාවේ කණම්පැල්ල පැවති වෛද්‍ය සායනය

ලෝක උණ ගස් දිනය සමරමින් උණ පැල රෝපණය හා බෙදා හැරීම.

පුරාවිද්‍යා දිනය වෙනුවෙන් ලෙනවර රජමහා විහාරස්ථානයේ පෙත් මග සකස් කිරිම

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ කසල කොම්පෝස්ට් පොහොර බවට පත් කර එම පොහොර අලෙවි කිරිම

2012 වෛද්‍ය සායනය පැවැත්වීම

ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන යටතේ පිරිස දැනුවත් කිරිම ප්‍රදේශය පරික්ෂා කිරිම

2011 ලෙෂර්වල්ඩ්හි ලෝක ළමා දින සැමරුම

2010 වර්ෂයේ ස්වත්ත චෛත්‍යයට මුල් ගල තැබීමේ උත්සවය

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල දහම්පාසල් උත්සවය

2009 වර්ෂයේ රන්වල පහන බුද්ධ මන්දිරය

2009 වර්ෂයේ ඉලුක්ඕවිට විද්‍යාලයේ පැවැත්වු ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනය