තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම : කේ.ඒ. චන්දන පද්මසිරි මයා
ලිපිනය : නො 195, උඩුමුල්ල, පාදුක්ක
දුරකථන අංකය : 0718362781
විද්‍යුත් ලිපිනය :
තොරතුරු නිලධාරියානම : කේ.ඩී. සන්ධ්‍යා මාලනී මිය
ලිපිනය : නො 151/සී, උඩුමුල්ල, පාදුක්ක
දුරකථන අංකය : 0718117638
විද්‍යුත් ලිපිනය :
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම : ඩබ්.එල්.ඩී.එස්.පී. කරුණාරත්න මිය
ලිපිනය : පළමු පටුමග, හංවැල්ල
දුරකථන අංකය : 0707667079
විද්‍යුත් ලිපිනය :