ප්‍රාදේශීය සභා සිතියම

මාර්ග සිතියම

ආයුබෝවන්

ලේකම් හා බලතල කාර්ය කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ නිලධාරි
සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව.

පුවත්

ව්‍යුහාත්මක කමිටුව 2023.10.12 දින පෙ.ව. 10.00

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවේ මුල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන් පිළිබඳව වඩාත් සතුටුදායක ලෙස 95.5 % සාර්ථක මුල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන්ට අනුගතව සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව සමස්ථ දිවයිනෙන්ම සියළු පළාත් පාලන ආයතන අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානයට.......

බාගතකිරීම්

අපගේ සේවාවන්

© 2017 සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Oct 5, 2023 @ 10:48 am. නිර්මාණය : ITRDI