බාගත කිරීම්

අංකයවිස්තරයබාගත කරගැනීම
1. ගලි බවුසර් සේවය ලබා ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලුම්පත්‍රය
2. පාදුක්ක මහජන පුස්තකාල සාමාජික අයදුම් පත්‍රය
3. කොස්ගම මහජන පුස්තකාලය සාමාජික අයදුම්පත්‍රය
4. හංවැල්ල මහජන පුස්තකාල සාමාජික අයදුම්පත්‍රය
5. වරිපනම් ලේඛනයේ නම වෙනස් කිරිමේ අයදුම්පත්‍රය
6. අනතුරුදායක ගස් කපා ඉවත් කිරිමේ අයදුම්පත්‍රය
7. කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර බදු අයදුම්පත්‍රය
8. ගලගෙදර හා සුදුවැල්ල ආදාහනාගරය වෙන් කරවා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය
9. සැපයුම්කරුවකු / කොන්ත්‍රාත්කරුවකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
10. පෞද්ගලික පාරවල් ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත පවරා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය
11. සංස්ථාපනය