නමජී. ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා
ධුරයගරු සභාපති
කොට්ඨාශයකහහේන
දුරකථන අංකය0717508013

නමඑස්.ඩී. මංජුල ප්‍රදීප් කුමාර් මැතිතුමා
ධුරයගරු උප සභාපති
කොට්ඨාශයබෝපේ
දුරකථන අංකය0779104323
නමසී.පී. මුදුන්කොටුව
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයකඩුගොඩ
දුරකථන අංකය0775532975
නමකේ.ඒ. විමල් ප්‍රසන්න මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයඇස්වත්ත
දුරකථන අංකය0718397717
නමඑම්.ඒ. මේරි මාග්‍රට් මැතිතුමිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයහංවැල්ල
දුරකථන අංකය
නමඑම්.ආර් ගයාන් දුමින් මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයතුන්නාන
දුරකථන අංකය0777659545
නමඑල්. චන්දන කුමාර මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයමාවතගම
දුරකථන අංකය0776185535
නමආර්.පී. යසිරු දෙවන්මිණ රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0777451677

නමආර්.ඒ.ඩී.එස්. ජයන්ත මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0773600669

නමඩබ්.ඒ. මංජුල ධම්මික වීරරත්න මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0714484387
නමකේ.ඒ.ඩී. ෆිලිෂියා ඇනට් ඔල්ගා මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0713428165

නමඑස්.ඒ. ප්‍රේමරත්න මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයපින්නවල
දුරකථන අංකය0712005215
නමසමන්ත උදය කුමාර මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයකොස්ගම
දුරකථන අංකය0773143538 / 0711353538
නමබී. සනී හෙක්ටර් පීරිස් මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයහිඟුරල
දුරකථන අංකය0718106251 / 0716392471
නමඩී. කෝකිල සම්පත් වර්ණසිරි මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයසාලාව
දුරකථන අංකය0712277055 / 0759210741
නමඑල්. නන්ද හේමන්ත මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයකළුඅග්ගල
දුරකථන අංකය0757443294 / 0758868247
නමආර්.ඒ. උපුල් මනෝජ් රූපසිංහ මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයසුදුවැල්ල
දුරකථන අංකය0717600876
නමඩී. ප්‍රියන්ත අරුණ කුමාර් ගුණරත්න මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයවේරගොල්ල
දුරකථන අංකය0714460616 / 0752079866
නමපී.කේ. උපුල් ජිනේන්ද්‍ර කුලතිලක මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයඉලුක්ඕවිට
දුරකථන අංකය0728459580
නමසුසන්ත සිසිරකුමාර රූපසිංහ මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයවැලිකන්න
දුරකථන අංකය0716711077 / 0718688056
නමඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතාමනී ස්වර්ණලතා මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයදිද්දෙණිය
දුරකථන අංකය0771197021
නමදනුෂ්කි ප්‍රභානි අල්මේදා මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයහංවැල්ල
දුරකථන අංකය0716405202

නමඒ සුසන්ත මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයජයවීරගොඩ
දුරකථන අංකය0776401524
නමඑම්.ඩී. සමන්ත කුමාර මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයපිටුම්පේ
දුරකථන අංකය0719593445
නමඑච්. වරුණ දිලිප් කුමාර මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයඋග්ගල්ල
දුරකථන අංකය0777618272 / 0717762091

නමඑච්.පී. උපුල් ප්‍රසන්න මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයවග
දුරකථන අංකය0778147452 / 0714179087

නමඩබ්.ඩී. චින්තක දේවින්ද සමරවිර මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයවේරගල
දුරකථන අංකය0718146269
නමකේ. නිමල් යසසිරි කළුපහන මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයඅරුක්වත්ත
දුරකථන අංකය0776025028
නමගමගේ චන්ද්‍රසිරි මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයගලගෙදර
දුරකථන අංකය0773152448
නමඩී.ඩී. අයෝම මධු ප්‍රසාද්දේවගේ මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයපාදුක්ක
දුරකථන අංකය0776276213
නමඩබ්. අසෝක වැලිකල මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයඋඩුමුල්ල
දුරකථන අංකය0776714137
නමපී. අමල් නිශාන්ත සිල්වා මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0712281182
නමඑස්. චන්ද්‍රකුමාර් මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයඉලුක්ඕවිට
දුරකථන අංකය0727462703
නමජී. කුමුදුනි ජයවර්ධන මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0702234618 / 0774142818

නමශෂිණි ශ්‍රීමාලි හෙට්ටිආරච්චි මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයමාවතගම
දුරකථන අංකය0717703254
නමඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්‍රානි සෙනෙහෙලතා පද්මසිලි මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයසාලාව
දුරකථන අංකය0775127452
නමඑම්.ඩී. මාලනී චන්ද්‍රලතා මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයකළුඅග්ගල
දුරකථන අංකය0723586182 / 0703885997

නමආර්.ඒ.ඩී. සාගරිකා කුමාරි රූපසිංහ මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0718891094
නමඥාණ ප්‍රකාසම් ෆ්‍රැන්සිස් මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයවේරගොල්ල
දුරකථන අංකය0773797996

නමසමන් චන්දන සුරියආරච්චි මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0718178268
නමඑච්.එස්. සුනිල් රණසිංහ මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශයසාලාව
දුරකථන අංකය0776880676
නමඑන්.පී.කේ සමන්ති චන්ද්‍රිකා දමයන්ති මැතිණිය
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0773923255
නමපී.ඒ. ප්‍රදීප් කුමාර් මැතිතුමා
ධුරයගරු මන්ත්‍රී
කොට්ඨාශය
දුරකථන අංකය0776073118 / 0710653400