ගලි යන්ත්‍රයේ සේවය ලබාදීම

ගලි බවුසරයේ අය කිරිම්

1. ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ

  •  නේවාසික       රු. 1700 + වැට් + NBT
  •  ව්‍යාපාරික       රු. 4100 + වැට් + NBT

2. ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය පිටත

  •  නේවාසික       රු. 4200 + වැට් + NBT
  •  ව්‍යාපාරික       රු. 5700 + වැට් + NBT
කිලෝමීටරයක් සඳහා ගාස්තුව = රු. 40.00