මහජන අවධානය සඳහා ප්‍රචාරක දැන්වීම් පළ කිරීමට අවසර ගැනීම