සභා වාර්තා

2021

2021.08.10 මහ සභා වාර්තාව
2021.03.10 මහ සභා වාර්තාව
2021.02.10 මහ සභා වාර්තාව
2021.01.11මහ සභා වාර්තාව

2020

2020.10.12 මහ සභා වාර්තාව
2020.09.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.08.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.07.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.06.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.05.18 මහ සභා වාර්තාව
2020.04.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.03.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.02.10 මහ සභා වාර්තාව
2020.01.10 මහ සභා වාර්තාව

2019

2019.12.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.11.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.10.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.09.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.08.13 මහ සභා වාර්තාව
2019.07.11 මහ සභා වාර්තාව
2019.06.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.05.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.04.10 මහ සභා වාර්තාව
2019.03.11 මහ සභා වාර්තාව
2019.02.11 මහ සභා වාර්තාව
2019.01.10 මහ සභා වාර්තාව

2018

2018.12.10 මහ සභා වාර්තාව
2018.12.07 විශේෂ සභා වාර්තාව
2018.11.16 විශේෂ සභා වාර්තාව
2018.11.12 මහ සභා වාර්තාව
2018.11.05 විශේෂ සභා වාර්තාව
2018.10.10 මහ සභා වාර්තාව
2018.09.11 මහ සභා වාර්තාව
2018.08.10 මහ සභා වාර්තාව
2018.07.10 මහ සභා වාර්තාව
2018.06.11 මහ සභා වාර්තාව
2018.05.11 මහ සභා වාර්තාව
2018.04.17 මහ සභා වාර්තාව

න්‍යාය පත්‍ර

2020

2020.10.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.09.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.08.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.07.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.06.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.05.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.04.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.03.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.02.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය
2020.01.10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය

2019

2019.12.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.11.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.10.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.09.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.08.13 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.07.11 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.06.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.05.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.04.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.03.11 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.02.11 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2019.01.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය

2018

2018.12.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.12.07 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.11.16 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.11.12 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.11.05 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.10.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.09.11 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.08.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.07.10 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.06.11 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.05.11 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය
2018.04.17 මහ සභා න්‍යාය පත්‍රය

කාරක සභා වාර්තා

පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තා

2020

2020.10.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.09.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.08.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.07.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.06.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.05.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.04.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.03.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.02.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2020.01.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව

2019

2019.12.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.11.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.10.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.09.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.08.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.07.23 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.06.25 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.05.28 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.04.23 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.03.26 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.02.26 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2019.01.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව

2018

2018.12.24 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.11.23 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.10.23 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.09.25 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.08.23 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.07.24 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.06.28 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.05.25 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.04.26 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.03.26 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.02.26 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව
2018.01.22 පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභා වාර්තාව

නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව

2020

2020.11.23 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.10.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.09.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.08.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.07.30 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.06.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.05.29 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.04.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.03.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.02.18 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2020.01.27 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව

2019

2019.12.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.11.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.10.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.09.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.08.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.07.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.06.24 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.05.24 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.04.25 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.03.21 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.02.21 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2019.01.28 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව

2018

2018.12.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.11.26 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.10.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.09.21 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.08.21 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.07.20 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.06.25 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.05.21 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.04.23 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.03.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.02.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව
2018.01.22 නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව

මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව

2020

2020.10.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.09.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.08.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.07.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.06.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.05.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.04.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.03.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.02.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2020.01.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව

2019

2019.12.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.11.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.10.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.09.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.08.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.07.29 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.06.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.05.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.04.29 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.03.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.02.26 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2019.01.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව

2018

2018.12.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.11.27 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.10.26 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.09.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.08.27 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.07.26 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.06.29 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.05.28 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.04.27 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.03.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.02.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව
2018.01.22 මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව

කාර්මික සේවා කාරක සභාව

2020

2020.10.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.09.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.08.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.07.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.06.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.05.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.04.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.03.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.02.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2020.01.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව

2019

2019.12.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.11.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.10.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.09.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.08.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.07.26 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.06.27 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.05.27 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.04.26 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.03.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.02.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2019.01.24 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව

2018

2018.12.24 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.11.23 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.10.25 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.09.27 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.08.21 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.07.23 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.06.26 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.05.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.04.24 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.03.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.02.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව
2018.01.22 කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව