සභා වාර්තා

2020 මැයි මස 18 මහා සභා වාර්තා


2020 මාර්තු මස 10 මහා සභා වාර්තා


2020 පෙබරවාරි මස 10 මහා සභා වාර්තා


2020 ජනවාරි මස 13 මහා සභා වාර්තා


2019 අගෝස්තු මස 13 මහා සභා වාර්තා


2019 අගෝස්තු මස 13 මහා සභා වාර්තා


2019 ජූලි මස 11 මහා සභා වාර්තා


2019 ජුනි මස 10 මහා සභා වාර්තා


2019 මැයි මස 10 මහා සභා වාර්තා


2019 අප්‍රේල් මස 10 මහා සභා වාර්තා


2019 මාර්තු මස 11 මහා සභා වාර්තා


2019 පෙබරවාරි මස 11 මහා සභා වාර්තා


2019 ජනවාරි මස 10 මහා සභා වාර්තා


2018 දෙසැම්බර් මස 10 මහා සභා වාර්තා


2018 දෙසැම්බර් මස 07 විශේෂ සභා වාර්තා


2018 නොවැම්බර් මස 16 විශේෂ සභා වාර්තා


2018 නොවැම්බර් මස 12 මහා සභා වාර්තා


2018 නොවැම්බර් මස 05 විශේෂ සභා වාර්තා


2018 ඔක්තොම්බර් මස 10 මහා සභා වාර්තා


2018 සැප්තැම්බර් මස 10 මහා සභා වාර්තා


2018 අගෝස්තු මස 10 මහා සභා වාර්තා


2018 ජුලි මස 10 මහා සභා වාර්තා


2018 ජුනි මස 11 මහා සභා වාර්තා


2018 මැයි මස 11 මහා සභා වාර්තා


2018 අප්‍රේල් මස 17 මහා සභා වාර්තා


න්‍යාය පත්‍ර

2018 අප්‍රේල් මස 1 වන මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 මැයි මස 2 වන මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 ජුනි මස 11 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 ජූලි මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 අගෝස්තු මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 සැප්තැම්බර් මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 ඔක්තොම්බර් මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 නොවැම්බර් මස 05 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 නොවැම්බර් මස 12 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 නොවැම්බර් මස 12 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 නොවැම්බර් මස 16 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 දෙසැම්බර් මස 07 විශේෂ සභා න්‍යාය පත්‍රය


2018 දෙසැම්බර් මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 ජනවාරි මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 පෙබරවාරි මස 11 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 මාර්තු මස 11 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 අප්‍රේල් මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 මැයි මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 ජුනි මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


2019 ජූලි මස 10 මහා සභා න්‍යාය පත්‍රය


කාරක සභා වාර්තා

පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභාව

2018 අප්‍රේල් මස 26 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 මැයි මස 25 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුනි මස 28 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුලි මස 24 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 අගෝස්තු මස 23 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 සැප්තැම්බර් මස 25 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 ඔක්තෝම්බර් මස 23 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 නොවැම්බර් මස 23 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 දෙසැම්බර් මස 24 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජනවාරි මස 22 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 පෙබරවාරි මස 26 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 මාර්තු මස 26 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 අප්‍රේල් මස 23 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 මැයි මස 28 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජුනි මස 25 දින කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජූලි මස 23 දින කාරක සභා වාර්තාව


මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කාරක සභාව

2018 අප්‍රේල් මස 27 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 මැයි මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුනි මස 29 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුලි මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


2018 අගෝස්තු මස 27 කාරක සභා වාර්තාව


2018 සැප්තැම්බර් මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ඔක්තොම්බර් මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


2018 නොවැම්බර් මස 27 කාරක සභා වාර්තාව


2018 දෙසැම්බර් මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජනවාරි මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2019 පෙබරවාරි මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


2019 මාර්තු මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2019 අප්‍රේල් මස 29 කාරක සභා වාර්තාව


2019 මැයි මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජුනි මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජූලි මස 29 කාරක සභා වාර්තාව


නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව

2018 අප්‍රේල් මස 23 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 මැයි මස 21 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුනි මස 25 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුලි මස 20 කාරක සභා වාර්තාව


2018 අගෝස්තු මස 21 කාරක සභා වාර්තාව


2018 සැප්තැම්බර් මස 21 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ඔක්තෝම්බර් මස 22 කාරක සභා වාර්තාව


2018 නොවැම්බර් මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


2018 දෙසැම්බර් මස 27 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජනවාරි මස 28 කාරක සභා වාර්තාව


2019 පෙබරවාරි මස 21 කාරක සභා වාර්තාව


2019 මාර්තු මස 21 කාරක සභා වාර්තාව


2019 අප්‍රේල් මස 25 කාරක සභා වාර්තාව


2019 මැයි මස 24 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජුනි මස 24 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජුලී මස 25 කාරක සභා වාර්තාව


කාර්මික සේවා කාරක සභාව

2018 අප්‍රේල් මස 24 දින කාරක සභා වාර්තාව


2018 මැයි මස 22 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුනි මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ජුලි මස 23 කාරක සභා වාර්තාව


2018 අගෝස්තු මස 21 කාරක සභා වාර්තාව


2018 සැප්තැම්බර් මස 27 කාරක සභා වාර්තාව


2018 ඔක්තෝම්බර් මස 25 කාරක සභා වාර්තාව


2018 නොවැම්බර් මස 23 කාරක සභා වාර්තාව


2018 දෙසැම්බර් මස 24 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජනවාරි මස 24 කාරක සභා වාර්තාව


2019 පෙබරවාරි මස 22 කාරක සභා වාර්තාව


2019 මාර්තු මස 22 කාරක සභා වාර්තාව


2019 අප්‍රේල් මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


2019 මැයි මස 27 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජුනි මස 27 කාරක සභා වාර්තාව


2019 ජූලි මස 26 කාරක සභා වාර්තාව


Click here to add your own text