පුවත් 3

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලයේ “ කල්‍යානි ගංගා“  පාඨක සමාජයේ මහ සභා රැස්වීම ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.06.14 දින ප.ව. 2.00 පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ පැවැත්වේ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *