පුවත් 11

2018.06.11 – මහා සභාව

පුවත් 10

2018.05.02 – පළාත් පාලන ක්‍රිඩා උළෙල – 2018 අත්පන්දු තරඟය හෝමාගම විල්ෆ්‍රඩ් සේනානායක ක්‍රිඩාංගනය

පුවත් 9

2018.04.27 – මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ කමිටුව ප.ව. 2.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

පුවත් 8

2018.05.25 – පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභාව පෙ.ව. 10.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

පුවත් 7

2018.05.22 – කාර්මික සේවා කාරක සභාව   පෙ.ව. 10.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

පුවත් 6

2018.04.23 – නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කමිටුව පෙ.ව. 10.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

පුවත් 5

2018.04.17 – මහ සභාව පෙ.ව. 10.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

පුවත් 4

2018.04.23 – නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කමිටුව පෙ.ව. 10.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

2018.04.17 – මහ සභාව පෙ.ව. 10.00 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාලය

පුවත් 3

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලයේ “ කල්‍යානි ගංගා“  පාඨක සමාජයේ මහ සභා රැස්වීම ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.06.14 දින ප.ව. 2.00 පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ පැවැත්වේ.