වීථි රේඛා, නොපරවා ගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීම

කාර්යයවගකීමකාලය
1ගාස්තුවක් ගෙවා නොපරවා ගැනීමේ සහතිකය සඳහා අයඳුම්පත්‍රයක් ලබා ගැනීමවිෂය කළමනාකරණ සහකාරවිනාඩි 10
2අයඳුම් පත්‍රය ප්‍රාදේශීය සභාවට ඉදිරිපත් කළ පසු ආදායම් පරීක්ෂකගේ වාර්තාව ලබා ගැනීම විෂය කළමනාකරණ සහකාරදින 02
3නියමිත ගාස්තු අය කිරීමසරප් දින 01
4නොපරවා ගැනීමේ සහතිකය නිකුත් කිරීමවිෂය කළමනාකරණ සහකාර විනාඩි 10