වරිපනම් බදු පැනවීම


අක්කර බදු පැනවීම


පීඩාකාරි ව්‍යාපාර, අන්තරාදායක ව්‍යාපාර හා පිඩාකාරි හා අන්තරාදායක ව්‍යාපාර


බලපත්‍ර ගාස්තු පැනවීම


කර්මාන්ත බදු පැනවීම


ව්‍යාපාර බදු පැනවීම


වාහන හා සත්ව බදු පැනවීම