වත්මන් සභාපති

ලේකම් හා බලතල,  කාර්ය කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරිමේ නිලධාරි

2015 සිට 2018 දක්වා

2011 සිට 2015 ගරු සභාපති