සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය

 • මීපේ –

 

ලි.ප. අංකය :- බප/හෝ………………….

 හැදින්විම :-

තම දු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට විශාල වශයෙන් මුදල් වැයකිරිමට සිදුවී තිබෙන මෙවැනි වකවානුවක් තුල එසේ කළ නොහැකි ග්‍රාමිය ජනතාවට උපකාරයක් පිනිස මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරිමටත් විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේදි පෞද්ගලික පෙර පාසල් ගාස්තු ඉතා ඉහළ බැවින් අවම ගාස්තුවක් යටතේ ප්‍රදේශයේ දරු දැරියන්ට පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයලබා දිම හා දිවා සුරැකුම් පහසුකම් ලබාදිම සඳහාත් සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාව මගින් මීපේ පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හා දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානය 2010.01.22 වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

පවත්වන දිනයන් හා වේලාවන්

සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනයන්හි පැවැත්වේ. (සෙනසුරාදා,ඉරිදා,රජයේ නිවාඩු දිනයන් හැර)

පෙර පාසල – පෙ.ව 8.00 සිට   11.00 දක්වා

දිවාසුරැකුම – පෙ.ව 6.30 සිට  ප.ව 5.00 දක්වා

සපයන සේවාවන්

 පෙර පාසල තුලින්  :-

 • දරුවන්ට කායික , මානසික ,බුද්ධිමය, භාෂාමය,සෞන්දර්යාත්මක, පරිසර ගවේෂණය හා නිර්මාණාත්මක හැකියා වර්ධනය කරමින් අධ්‍යාපනය ලබාදිම.
 • අධ්‍යාපන දුම්රිය චාරිකාව රැගෙන යාම.
 • සිංහල අවුරුදු උත්සවය පැවැත්විම.
 • වෙසක් උත්සවයට සිල් සමාදන් කරවිම.
 • පොසොන් උත්සවයට භක්ති ගීත ගායනය.
 • වාර්ෂික අධ්‍යාපන චාරිකාව යාම.
 • ලෝක ළමා දිනය, ගුරුදිනය සැමරීම.
 • වසර අවසාන උත්සවය පැවැත්විම.

(දරුවන්ගේ දක්ෂතා එලිදැක්විම.)

දිවා සුරැකුම මගින්  :-

 • සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මගින් පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිළධාරි තුමිය විසින් මාස 3 කට වරක් දරුවන්ගේ බර කිරිම. දරුවන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරිම.
 • දරුවන්ගේ පිරිසිදුකම හා සනිපාරක්ෂාව පිළිබඳ සොයා බලා කටයුතු කිරිම.
 • රජයේ ආයතනයක් බැවින් ආරක්ෂාව රැකවරණය ලැබිම.(සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් එකම දිවාසුරකුම් මධ්‍යස්ථානය විම නිසා.

ආයතනය සතු සම්පත් හා වාර්තා  :-  

 ගොඩනැගිල්ල, ගුරු පුටු, මේස,දරැවන්ගේ පුටු,ඩෙස්, අල්මාරි, බොයිලේරුව,ෆිල්ටරය, මෙට්ට,නෙට්, වානේ කබඩ්,ප්‍රථමාධාර පෙට්ටිය, ගුවන්ව්දුලි යන්ත්‍රය.

වාර්තා  :-   

වාර්තා කොටස් 3 කට බෙදා වෙන් කළ හැක.

සෞඛ්‍ය වාර්තා

ළමුන් පිළිබඳ වාර්තා          –        ප්‍රගති වාර්තා

ළමුන් පිළිබඳ වාර්තා (පුද්ගලික තොරතුරු)

ලොග් සටහන් පොත

බඩු ලේඛන

ආයතනයේ වාර්තා            –        පරිපාලන වාර්තා

ළමුන් ඇතුලත් කිරිමේ වාර්තා

ගුරුවරන්ගේ පැමිණිමේ ලේඛණ

ගුරුවරුන්ගේ වාර්තා         –          දෛනික සටහන් පොත

 

සෙල්ලම් මිදුල :-  

දරුවන්ට නිදහසේ දුව පනිම සඳහා ඉඩකඩ සහිත පිට්ටනිය,ඔන්චිල්ලා,සිසෝ,ටයර්

 උමග ,ලිස්සන බොට්ටුව

පෙර පාසල් කළමනාකාරීත්වය   

 දිවාසුරකුම් හා පෙර පාසල් පාලිකා :-

ඩබ්.ඩී.සී.ඩී.විජේතුංග  (පෙර පාසල් ඩිප්ලෝමා 4)

සී.ප්‍රා.ස.නිදහස් සමරු පෙරපාසල 2003 සිට 2010 දක්වා

සී.ප්‍රා.ස.දිවාසුරැකුම හා පෙරපාසල 2010 සිට මේ දක්වා

සහය:-

සමන්ති රම්‍ය කුමාරි

2010/11/29 වන දින සිට මේ දක්වා

චමිලා දමයන්ති

2011/01/05 වන දින සිට මේ දක්වා

ළමුන් සිටින ප්‍රමාණයන් :-

 වර්ෂය                                    පෙර පාසල                                දිවා සුරැකුම

2010 අවසාන                             17                                                 7

2011 අවසාන                             42                                                 14

2012 අවසාන                             55                                                 15

2013 අවසාන                             45                                                 13

2014                                         45                                                10