සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව සතු

මලගල නිදහස්  අයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව

ආයුර්වේදය පිළිබඳ හැදින්වීම  

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ  අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයට අයත් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ පාදුක්ක උප කාර්යාලයට අයත් බෙහෙත් ශාලාවකි.

පාදුක්ක මලගල හරහා හොරණට පිවිසෙන මාර්ගයේ  පාදුක්ක සිට කි.මි. 7ක් දුරින් පිහිටා ඇත.

1965 වර්ෂයේ ආරම්භ කර ඇති මෙම බෙහෙත් ශාලාව මගින් මලගල, යටවතුර, කහවල, දඹර, උඩුමුල්ල ආදී ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක ජනතාවට තම සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසී ඇත.

 

සපයන සේවාවන්

  1. රෝගීන් පරික්ෂා කිරීම,
  2. ඖෂධ නියම කිරිම හා රෝගීන්ට ඖෂධ ලබා දීම ,
  3. රෝගයට අදාලව ආහාර විහරණ හා චර්යාවන් පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම හා දැනුවත් කිරිම.
  4. ඔසු උයනක් පවත්වාගෙන යාම හා ඖෂධ පැලැටි හදුනා ගැනීමට උපදෙස් දීම.
  5. ඔසු පැල රැක ගැනීමට ව්‍යාප්ත කිරිමට උදව් දීම.

 

රෝගීන් පැමිණෙන සංඛ්‍යාව

දිනකට රෝගීන් 15ක් 20 ක් පමණ

 

ආයුර්වේදය සතු සම්පත්

මානව සම්පත් :-

වෛද්‍යවරිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මගින් ආයතනයට අදාල සේවාවන් ඉටු කිරිම.

ආයුර්වේද වෛද්‍ය එස්.පී. කළුබෝවිලගේ මිය

සේවකයන් සංඛ්‍යාව 02 යි

 

 භෞතික සම්පත් :-

වර්ග අඩි 500ක පමණ ගොඩනැගිල්ලකි (කාමර දෙකකින් යුක්තය)

වෙද නලාව , රුධිර පීඩන මානය, ඖෂධ මිනුම් උපකරණ, මේස, පුටු, රාක්ක,

 

 

ආයුර්වේද ඔසු උයන පිළිබඳ විස්තර

2013.06.05 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. දැනට ඖෂධ පැල වර්ග 75-80ක් පමණ ඔසු උයනේ සිටුවා ඇත. එහි සේවය සඳහා කම්කරු සේවක මහතෙකු යොදවා ඇත.

දැනට ඇති ඖෂධ පැල වර්ග

දැත්ත, ගරුඩරාජ, කස්තුරි දෙහි, මුණමල්, කදුරු, කටුකරඩු, හීරැස්ස , හීං මිදි , ඇඹුල් දොඩම්, මදටියා. පාවට්ටා, නික, කප්පරවල්ලිය, කපුකිනිස්ස, මී, කුඹුක් , ඉරිවේරිය, බටකිරිල්ල, ඇටඹ ,  එළ නිටුල්,  අක්කපාන, ඔළිඳ, බෙලි, ඉඟුරු පියලිය, නා,හීන් මදුරුතලා, කරපිංචා, විෂහරනී, තොටිල, රත්මල්, කරඳ, රත්නිටුල්, බැවිල, කොබ්බෑ, බෙහෙත් අනෝදා, බෙහෙත් එඩරු, කප්පරවල්ලිය, සමන්පිච්ච, සාදික්කා, ඊතන, අඳු, කෝවක්කා, කිරිඅඟුන, වද , මුව කීරිය, නවහන්දි, හාතවාරිය, නස්නාරං , කෝමාරිකා, සේර, හීන් අරත්ත, කිඩාරම්, රසකිඳ, තෝර පරිප්පු, රත් කරල් හැඹ, තිප්පිලි, ගම්මිරිස්, කහ, ඉඟුරු, හරංකහ, තෙබු, දොඹ, වැල්පෙනෙල, ගොටුකොළ, සුදුහදුන්, කුරුදු, සැවැන්දරා, සස්සද වේ.