තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම : කේ.ඒ. චන්දන පද්මසිරි මයා
ලිපිනය : නො 195, උඩුමුල්ල, පාදුක්ක
දුරකථන අංකය : 0718362781
විද්‍යුත් ලිපිනය :
තොරතුරු නිලධාරියානම : කේ.ඩී. සන්ධ්‍යා මාලනී මිය
ලිපිනය : නො 151/සී, උඩුමුල්ල, පාදුක්ක
දුරකථන අංකය : 0718117638
විද්‍යුත් ලිපිනය :
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම : ඩබ්.එම්.ඩී. වික්‍රමසිංහ මිය
ලිපිනය : නො 21/ඒ, සීතාගම, අවිස්සාවේල්ල
දුරකථන අංකය : 0714487182
විද්‍යුත් ලිපිනය :